Origami phong lan

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami phong lan :

Origami của phong lan , giai đoạn 1

Origami của phong lan , giai đoạn 2

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu